Etiske retningslinjer i Hørning Badminton


For at skabe gode rammer for fællesskabet i Hørning Badminton har vi udfærdiget disse værdier og retningslinjer, der formidles til alle nye og gamle, aktive og passive medlemmer i Hørning Badminton.
Hørning Badminton vil kendes for at være en klub, der bygger på gensidig respekt, godt socialt fællesskab og god sportslig optræden. Vi ønsker at alle opnår sportslig succes i respekt for den enkeltes formåen.
 • Det sociale aspekt vægtes højt bl.a. gennem deltagelse i holdturnering, hvor alle bakker hinanden op gennem ros og opmuntring, alle på holdet er ligeværdige og kampene deles ligeligt blandt holdets spillere.
 • Individuel sportslig succes støttes bl.a. ved opbakning til deltagelse i stævner samt tilrettelæggelse af træningen således, at den er passende i forhold til hver enkelt udøvers alder og udvikling.
Respekt, fællesskab og sportslig optræden kendetegner alle fra bestyrelse over udvalg og holdledere til trænere, spillere og forældre.

I Hørning Badminton er der plads til alle – uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold.
 

Ledere og trænere
 
Vi forventer, at holdledere og trænere viser gensidig respekt ved f.eks.
 • altid at komme rettidigt til arrangementer og stævner, hvor de har ansvaret
 • at tage sig af alle spillere og deltagere både såvel socialt og sportsligt
 • at hilse spillere og ledere fra andre klubber velkommen til Hørning
Vi forventer, at holdledere og trænere viser socialt samvær ved f.eks.
 • at involvere alle spillere og deltagere i de fælles aktiviteter uanset eget tilhørsforhold
 • at gå foran som godt eksempel – i optræden overfor andre mennesker
 • at være samlende midtpunkt for spillere og deltagere – specielt på udebane
 • at holdledere og trænere viser sportslig optræden ved f.eks. at møde andre klubbers ledere og spillere med respekt og godt humør.at forsøge at løse evt. konflikter klubberne imellem ved dialog og opnåelse af størst mulig enighed

Spillere
 
Vi forventer, at spillere viser gensidig respekt ved f.eks.
 • at hilse på og sige tak for kampen til modstandere på banen
 • at efterleve evt. dommer, linjedommere og tælleres anvisninger på banen
Vi forventer, at spillere viser ansvar for fællesskabet ved f.eks.
 • at deltage aktivt og positivt i de arrangementer, man tilmelder sig
 • at være en god kammerat i både modgang og medgang i kampe
 • at efterleve ledere og træneres råd og anvisninger
Vi forventer, at spillere viser sportslig optræden ved f.eks.
 • at undgå fysiske tilkendegivelser på banen (eksempelvis slag i nettet, kast af ketcher)
 • at undgå nedsættende verbale tilråb til med- og/eller modspiller

Forældre
 
Vi forventer, at forældre viser gensidig respekt ved f.eks.
 • respekter trænerhold/leders brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende
 • værdsæt klubbens trænere, ledere og frivillige - uden dem kunne dit barn ikke deltage i træning og andre arrangementer i klubben.
 • Bak altid op om klubbens trænere og ledere. Er du uenig i beslutninger, så tag kontakt til træner, holdleder eller bestyrelse efter træningen eller efter stævnet.
 • at huske at dit barn deltager for at glæde sig selv og ikke dig.
Vi forventer, at forældre viser ansvar for fællesskabet ved f.eks.
 • hjælp dit barn til at møde op til træning og kampe – barnet ønsker det
 • Hjælper med kørsel og andre praktiske opgaver – vi er fælles om klubben
 • giv opmuntring til ALLE spillere ved kampen – ikke kun dit eget barn
 • spørg om træningen/kampen var sjov/spændende – ikke kun om resultater
Vi forventer, at forældre viser sportslig optræden ved f.eks.
 • giv opmuntring i både med- og modgang – vær positiv og vejledende
 • lad barnet selv klare spillet, når det er i gang, det er altid spillerne, der dømmer– kun vejledning mellem sættene
 • Forældrene bakker op om at spillerne opfører sig pænt på banen:
 • Det er ok at råbe en sjælden gang for at komme af med sin frustration, men ikke noget grimt.
 • Ved at være ærlige og fair. Det gode ved badminton er, at vi dyrker en sport, hvor det ikke er nødvendigt med en dommer. Ved linjekendelser dømmer spillerne bolden med det samme, enten inde eller ude. Er spilleren i tvivl, giver spilleren modstanderen bolden. Kan spilleren af en eller anden grund ikke se bolden, kan spilleren spørge modstanderen, og kan han/hun heller ikke se den, må I spille bolden om. Den uskrevne regel er, at man dømmer på sin egen banehalvdel.
 • Forældres adfærd under kampene. Det er dejligt, at forældrene støtter deres børn. Den rigtige måde er en positiv støtte. Vi forventer at ingen bruger negative udbrud/ negativt kropssprog, som børnene kan se/høre. Der er ingen tvivl om, at børnene gør deres bedste, og at de ønsker at gøre deres forældre glade. Forældrene skal under kampen lade børnene selv løse eventuelle problemer på banen, f. eks. hvis de ikke har styr på stillingen, eller hvis de står forkert i servesituationen i double eller single.
 • Hvis børnene selv henvender sig om hjælp, så er det ok, at vi hjælper. Har der under kampen været problemer, taler vi/I om det efter kampen, så vi næste gang har styr på disse ting.Omkring coaching: sig hvad der har været godt og 1-2 ting de kan prøve om de kan forbedre. Lad børnene selv genfortælle taktikken/fokusområderne (max. 1-2 emner) coaching ved 11 max. 30 sek. Mellem 1. og 2. sæt max. 1 minut og mellem 2. og 3. sæt max?

Bestyrelse og udvalg
 
I bestyrelsen og udvalgene viser vi gensidig respekt ved f.eks.
 • at melde afbud til møder, vi er forhindret i at deltage i
 • at komme rettidigt til møderne
 • at deltage med engagement i både forberedelse og afholdelse af møderne
 • at holde en god tone i dialogen
I bestyrelsen og udvalgene viser vi ansvar for fællesskabet ved f.eks.
 • at omtale alle med respekt
 • at deltage i de arrangementer, vi tidsmæssigt har ressourcer til
 • at forsøge at sprede ”god stemning”
I bestyrelsen og udvalgene viser vi sportslig optræden ved f.eks.
 • at tage en evt. flertalsbeslutning, der går os imod, med godt humør
 • at gøre en god indsats på alle områder, selv om det måske ikke lige er vores ”hovedområde”
 • at være fair over for alle

Konsekvenser ved overtrædelse
 
Ved gentagende overtrædelser eller manglende vilje til at efterkomme anvisninger om de gældende retningslinjer behandles sagerne i Ungdomsspiller Udvalget (USU) eller i bestyrelsen. USU eller bestyrelsen kan sanktionere eksempelvis med 1 dags spillekarantæne, udelukkelse fra træning eller kamp afhængig af overtrædelsens karakter.

Afgørelse kan til enhver tid påklages til bestyrelsen, der afgør sagen på det førstkommende bestyrelsesmøde, evt. ved ekstraordinær indkaldelse af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedsætte et underudvalg til behandling af sådanne disciplinærsager.

Disse retningslinjer er vedtaget af bestyrelsen og gælder fra og med sæsonen 2012-2013.